Straż Miejska w Tczewie
Witamy w serwisie Straży Miejskiej w Tczewie. Dzisiejsza data: czwartek, 27 czerwca 2019 roku, godz. 12:16
 

Komunikat specjalny: Chcesz dokonać zgłoszenia związanego z działaniami szkodliwymi, złamaniem prawa, porządku publicznego, itp lub masz jakieś uwagi? Zapraszamy na naszą stronę specjalną.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE STRAŻNIKA W STRAŻY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

Data dodania: czwartek, 19 lipca 2018 roku

 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE STRAŻNIKA W STRAŻY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

1. Wymagania niezbędne:  ukończone 21 lat,  wykształcenie średnie,  uregulowany stosunek do służby wojskowej, Ponadto kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw publicznych, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, cieszyć się nienaganną opinią, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku, to jest być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym.

2. Wymagania dodatkowe:  znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jednolity Dziennika Ustaw z 2018 roku, pozycja 928 ze zmianami) i ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dziennika Ustaw z 2018, pozycja 1260),  ukończony kurs podstawowy Strażnika Miejskiego,  znajomość jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym,  prawo jazdy kategorii B,  umiejętność obsługi komputera, praca w programie Windows, Microsoft Office (Word – edytor tekstów, Excel – arkusz kalkulacyjny).

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,  czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,  współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,  zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,  ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,  współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,  doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,  informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,  konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w Urzędzie z wykonywaniem zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje się w ramach obowiązków służbowych.
4. Wymagane dokumenty:  podpisane odręcznie list motywacyjny oraz curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,  kserokopia książeczki wojskowej,  kserokopie świadectw pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu),  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, zdobyte kwalifikacje i umiejętności,  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza znajduje się na stronie internetowej www.bip.tczew.pl lub można go pobrać z Wydziału Organizacyjnego i Kadr – parter, pokój numer 2 w budynku przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1),  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności ,  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie lub pocztą na adres Urzędu: 83-110 Tczew, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko- strażnika w Straży Miejskiej w Tczewie .

Cofnij się wstecz  |  Powrót na stronę główną  |  Drukuj ten artykuł

Andrzej JachimowskiAndrzej Jachimowski
Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 27.11.2007r.

Ryszard WegieraRyszard Wegiera
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Tczewie, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 15.04.1996r.

Jarosław StachowiczJarosław Stachowicz
Kierownik Referatu Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zbigniew ModerZbigniew Moder
Kierownik Referatu Monitoringu i Wykroczeń Straży Miejskiej, wykształcenie wyższe. Zatrudniony w straży od 01.04.1997r.

Zobacz całą strukturę organizacyjną kliknij tutaj.

Komunikat

Data nadania: piątek, 26 kwietnia 2019 roku
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, Komendant Straży Miejskiej w Tczewie, zarządzeniem nr 1/2019 z dnia 23.04.2019r. wyznaczył inspektora danych. Wyznaczoną osobą na to stanowisko jest Pani Adriana Głuchowska, adres poczty elektronicznej – inspektor@um.tczew.pl
Całość ogłoszenia  |  Zobacz więcej ogłoszeń

© 2008 Straż Miejska w Tczewie
Strona główna  |  Aktualności  |  Akty prawne  |  Zgłoszenie interwencji lub uwagi  |  Struktura  |  Ogłoszenia i komunikaty